תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש הבאים מסדירים את השימוש באתר האינטרנט www.hemi.co.il ("האתר"). השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית למלא אחר ולהיות מחויב בתנאי השימוש הבאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הבאים, אינך רשאית/ת להיכנס לאתר או לעשות בו שימוש כלשהו.

מידע כללי
האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת חמי בנין ופיתוח בע"מ חברה מאוגדת ורשומה בישראל, אשר כתובתה הוא רחוב הזית 32 אורנית ("חמי")

קניין רוחני
כל החומרים, לרבות תמונות, גרפיקות, מסמכים, טקסט, איורים, עיצובים, אייקונים, צילומים, מתכונים, תוכניות, תוכנות, וידאו הנמצאים ו/או מופיעים באתר ("תכנים"), מהווים זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או קניין רוחני אחר שבבעלות חמי, אלא אם מצוין אחרת.
למען הסר ספק מובהר כי הביקור/שימוש באתר אינו מעביר כל זכות באיזה מהתכנים למשתמש כלשהו באתר ("משתמש") וכי למשתמש אין כל זכות (לרבות זכות יוצרים, סימני מסחר או קניין רוחני אחר) באתר או בקשר אליו, באופן כלשהו.

אבטחת האתר
על המשתמשים נאסר לפגוע או לנסות לפגוע באיזה מאמצעי האבטחה של האתר, באופן כלשהו.

קישורים (Links)
כל קישור לאתר של צד שלישי, המופיע באתר, נעשה לנוחיות המשתמשים בלבד, וחמי אינו מצהיר כל הצהרה או מציג כל מצג באשר לדיוק או לשלמות של מידע כלשהו המופיע באתר מקושר כאמור. חמי לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא לתכנים המופיעים באתר של צד שלישי כאמור ו/או לאיזו פעולה ו/או מחדל אשר נעשה בקשר עם אתר מקושר כאמור.
כל לינק שנעשה לאתר יהיה לדף הבית של האתר בלבד. חל איסור על קישור עמוק (Deep Linking) או מסגור (Framing).

עדכונים ושנויים
חמי שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי שימוש אלה, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת כלשהי. השימוש באתר לאחר ביצוע עדכון או שינוי כאמור מהווה הסכמה בלתי מותנית של המשתמשים למלא אחר ולהיות מחויבים בתנאי שימוש אלה, כפי שעודכנו או שונו. לפיכך, חמי מעודד את המשתמשים לעיין בתנאי שימוש אלה כל אימת שהם עושים שימוש באתר. בנוסף, חמי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירותים המופיעים באתר, כולם או חלקם, ו/או להסיר איזה מהתכנים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה, וחמי לא יישא באחריות כלשהי בקשר לכך.


היעדר מצגים
השימוש באתר הוא באחריות המשתמשים. האתר, לרבות (ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל) כל התכנים ותכני המשתמשים, מכל סוג שהוא, מסופקים כפי שהם (As Is), ללא אחריות מסוג כלשהו, באופן מפורש או משתמע, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל), באשר לאיכות, טיב, פונקציונאליות, התאמה, אפשרויות שימוש למטרות מסוימות, היעדר הפרת זכויות של צדדים שלישיים, אמיתות, מהימנות, דיוק או שלמות של איזה מהתכנים, תכני המשתמשים, חומרים, מידע או שירותים המסופקים באתר.
בנוסף, חמי אינו מציג מצג כלשהו באשר לכך כי האתר או התכנים יסופקו במועדם, באופן מאובטח, לא יופרעו, יהיו נקיים מוירוסים, יהיו נקיים מבאגים, יהיו ללא טעויות או תקלות או כי ליקויים בהם יתוקנו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר כי חמי אינו מציגה כל מצג ביחס למוצרים המופיעים באתר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) באשר לזמינותם ו/או מחיריהם.

היעדר אחריות; שיפוי
בכל מקרה חמי או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לנזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, תוצאתי, מיוחד או עונשי כלשהו הנובע או קשור, באופן ישיר או עקיף, לשימוש או היעדר היכולת להשתמש באתר או בתכנים ו/או בתכני המשתמשים. האמור לעיל כולל, אך אינו מוגבל לאובדן מידע, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן חסכונות, אובדן עסקים, אובדן מוניטין ו/או אובדן כלכלי אחר בקשר עם אספקת, השימוש, או היעדר היכולת להשתמש באתר ו/או בתכנים. האמור לעיל יחול גם במקרה בו האפשרות לקרות אותם נזקים הובאה לידיעת חמי.
המשתמשים מתחייבים לשפות את חמי או מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו, שמקורה בהפרת ו/או אי נכונות הצהרות המשתמשים ו/או התחייבויותיהם כמפורט בתנאים כלליים אלה.

דין וסמכות שיפוט
על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל, אולם לא תהא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועה בהם. לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל יהיה מסור השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתנאי שימוש אלה.

 
 
 
מפת האתר

---------------------------------------------

 מנהל פרויקטים

---------------------------------------------

פרויקט בניה

---------------------------------------------

א.ת. ברקן

---------------------------------------------

מכרזים

---------------------------------------------

פרויקטים ברומניה

---------------------------------------------

צור קשר

---------------------------------------------

 מבנה אזור תעשיה אלון תבור

---------------------------------------------

מנהל פרוייקט

---------------------------------------------

ניהול תכנון

---------------------------------------------

מבנה תעשיה א.ת. אריאל

---------------------------------------------

מבנה מסחרי א.ת. ראשל"צ

---------------------------------------------

אזור תעשייה ברקן

---------------------------------------------

 מבנה תעשייה א.ת. קרית גת

---------------------------------------------

עלות בניה

---------------------------------------------

מנהל פרויקט

---------------------------------------------

מנהל פרטיקט מכללת אונו

---------------------------------------------

נהיול פרוייקטים א.ת. ברקן

---------------------------------------------

 

 ניהול פרויקטים

---------------------------------------------

עלות בנייה

---------------------------------------------

פרויקטים עד שנת 2002

---------------------------------------------

ניהול פרויקט נאפיס ראשל"צ

---------------------------------------------

היתר בניה

---------------------------------------------

ניהול פרוייקטים

---------------------------------------------

 

עוצב ונבנה ע"י "מחשבים נקודה" בניית אתרים, קידום אתרים ואחסון אתרים © כל הזכויות שמורות לחברת "חמי בנין ופיתוח בע"מ" - ניהול פרויקטים בניה ומכרזים

free hit counter